Privacybeleid

Goomyx, met ondernemingsnummer BE 0802.439.230 en gevestigd te Kortrijksesteenweg 321/ 18, 8530 Harelbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.goomyx.com

Kortrijksesteenweg 321/ 18, 8530 Harelbeke

+32 (0) 470 98 44 19

Alex Christiaens is de Functionaris Gegevensbescherming van Goomyx. Die is te bereiken via info@goomyx.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Goomyx verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goomyx.bedan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Goomyx verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Goomyx verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goomyx bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goomyx verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Goomyx blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goomyx gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Goomyx en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@goomyx.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Goomyx wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0) 2 274 48 00

Fax: +32 (0) 2 274 48 35

Email:commission@privacycommission.be

URL:https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goomyx neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om deze bescherming te bieden, is de website beveiligd door middel van SSL-certificaten. Verder maken wij gebruik van firewalls en beperken wij de locaties waar gegevens worden opgeslagen. Op de computers en het netwerk van Goomyx kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goomyx.com

Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.


De laatste aanpassing dateert van 17/05/2024.